Illustration

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

17.05.2019 17:00
Вагомим критерієм оцінки результатів діяльності університетів є спроможність закладу підготувати фахівців з високим рівнем загальної та професійної академічної культури, здатних оперативно реагувати на мінливий ринок праці і пристосовуватися до змінних умов економічного простору.

 • читати далі

  Цінності академічної культури майбутніх дослідників - культура наукової праці і соціальної, моральної відповідальності за результати дослідження; культура толерантності і педагогічного оптимізму, що формується в культурно-освітньому просторі закладу, наукова мовна культура, культура спілкування наукових наставників та учнів - мають пронизувати освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії різних спеціальностей в університеті.
  II Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених відбулась 16-17 травня 2019 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. Семеног О. М.), кафедра педагогіки (проф. Сбруєва А.А., кафедра інформатики (проф.. Семеніхіна О.В.). Конференція присвячена 95-ій річниці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та 30-річчю Програм Жана Моне. Конференція проведена в рамках проекту Еразмус+.
  Мета заходу: обмін інформацією/педагогічним досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; презентація науково-методичних напрацювань учителів-дослідників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння впровадженню стандартів академічного письма та публікаційної етики.
  Співорганізатори конференції: Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина). У конференції прийняла велика кількість учасників з інших країн, серед яких Польща, Китай, Казахстан, Грузія, Великобританія, Марокко, Таджикистан, Румунія, Еквадор. У конференції були представлені такі заклади вищої освіти, як Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Дніпровська академія неперервної освіти; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Національна академія НАН України; Сумський національний аграрний університет; Сумський державний університет; Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Машинобудівний коледж Сумського державного університету. В числі іноземних учасників конференції відзначимо такі заклади вищої освіти, як Куявська вищої школи у Влоцлавку (Польща); Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Казахський національний університет ім. Аль-Фарабі (Алмати, Казахстан); Телавський державний університет імені Я. Гогебашвілі (Грузія).
  Також у конференції взяли участь заклади професійної та технічної освіти (Самбірський технікум економіки та інформатики, м. Самбір; Державний професійно-технічний навчальний заклад «Самбірський професійний ліцей сфери послуг», м. Самбір), школи: Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ІІІ ступенів № 17; Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів № 20; Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради; Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів № 23; Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів 24; Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26;Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І ІІІ ступенів № 27; КУ Сумський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня № 41 «Райдуга»; КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело»; Державна школа Телаві № 1 та ін.
  16 травня відбулося пленарне засідання, презентації творчих проектів, брифінг керівників наукових шкіл на тему «Академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар’єри молодого вченого», презентація модуля «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» Програми Еразмус+ Жан Моне та майстер-класи.
  Пленарне засідання урочисто відкрив ансамбль скрипалів під керівництвом Я. Петреску, аспіранта кафедри образотворчого мистецтва, мистецтвознавства та культурології, після чого з привітальним словом виступив кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології А.М. Коваленко.
  Під час пленарного засідання поділилися своїми науковими надбаннями провідні вчені, серед яких: Мацько Любов, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України (Академічна мовна особистість в культурно-освітньому просторі університету); Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка (Академічна культура як складова національної інноваційної безпеки); Сбруєва Аліна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка (Проекти імені Жана Моне в педагогічній освіті України: вплив на європеїзацію педагогічної свідомості); Корж-Усенко Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А. С. Макаренка (Академічна культура наукової школи професора А.А.Сбруєвої); Сотська Галина, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» та Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (Законодавчо-нормативне врегулювання академічної доброчесності в Україні); Широков Володимир Анатолійович, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, Надутенко Маргарита Володимирівна, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства, Надутенко Максим Вікторович, кандидат технічних наук, керівник відділу інформатики українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України (Ресурси Національного лінгвістичного корпусу в освітньому процесі); Жук Михайло, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Потенціал освітніх змін Нової української школи: досвід дорожніх карт та реалізації телекомунікаційних проектів); Закорко Вікторія, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради (Проектно-експериментальна робота учителя-філолога як складник академічної культури); Лазарєв Микола, кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіта та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А. С. Макаренка (Особливості застосування евристичних технологій освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя); Статівка Валентина, доктор педагогічних наук, професор факультету російської мови і літератури Ланчжоуського університету,Китай (Академічна культура й етика у вищій освіті); Калиниченко Ірина, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка (Психофізіологічний стан учнівської молоді в умовах стресогенної екзаменаційної ситуації); Дєнєжніков Сергій, кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародних зв’язків, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, голова Ради молодих вчених СумДПУ імені А. С. Макаренка (Сучасні трансформації інституту освіти: виклики глобалізації); Омельяненко Віталій, к.е.н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування СумДПУ імені А. С. Макаренка, лауреат премії Академії наук вищої освіти України, керівник держбюджетного проекту «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» (Стратегічні аспекти вибору пріоритетів розвитку університету).
  У роботі пленарного засідання взяли участь молоді вчені, докторанти та аспіранти: Протоієрей Георгій, аспірант кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка (Досвід стажування у Вестфальському університеті імені Вільгельма (м. Мюнхен, ФРН): інноваційна практика підготовки phd-студентів); Левитська Тетяна Вікторівна, студентка Копенгагенського університету Professionshøjskole Metropol (Данія), аспірантка СумДПУ імені А. С. Макаренка (Навчальна культура фахівця з фізичної реабілітації в Данії); Пономаренко Наталія, аспірантка кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка, викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного університету (Академічна взаємодія: студент – науковий наставник); Коханова Наталія, аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка, Лаврик Марина, аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка, Бодарєва Марія, аспірантка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти СумДПУ імені А. С. Макаренка (Академічна культура наукового дослідження аспірантів); Майковська Вікторія, кандидат педагогічних наук, докторант СумДПУ імені А. С. Макаренка, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (Наставництво як процес розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців в Україні); Козлов Дмитро, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А. С. Макаренка (Академічна комунікація як чинник розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу освіти); Приходько Марина, студентка IV факультету іноземної та слов’янскої філології СумДПУ імені А. С. Макаренка (Громадянська відповідальність дослідника.
  Після пленарного засідання були проведені майстер-класи, під час яких учасники конференції мали змогу поділитися своїм науковим досвідом. Майстер-класи були присвячені актуальним питанням сучасної науки: Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка (Семінар-практикум для керівників наукових робіт учнів-слухачів МАН з основ наукової мовної культури); Майковська Вікторія, к. пед. н., докторант СумДПУ імені А. С. Макаренка, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (Наставництво як процес розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців в України); Панченко Тетяна, учитель української мови та літератури Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради, вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель», переможець І етапу та лауреат ІІ етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» (Використання креолізованого тексту на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетентностей учнів»); Сітало Олена, учитель української мови та літератури Комунальної установи Сумської загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, м. Суми, Сумської області (Візуалізація як один із засобів підвищення якості мовно-літературної освіти); Муха Анна, аспірантка кафедри фізики та методики навчання фізики СумДПУ імені А. С. Макаренка (Теплий будинок); Лаврик Марина, аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка, викладач Сумського національного аграрного університету (Суми: великі пам'ятки маленького міста); Пономаренко Наталія, аспірантка кафедри української мови і СумДПУ імені А. С. Макаренка, викладач української мови Машинобудівного коледжу Сумського державного університету (Психолого-педагогічні аспекти роботи наукового наставника); Levenok Inna, рostgraduate student Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko (Сulture of mentoring international students: Ukrainian and foreign experience).
  17 травня учасники конференції продовжили роботу під час секційних занять: «Інновації у докторській підготовці з освітніх / педагогічних наук: український, європейський та світовий досвід»; «Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри»; «Наукова мовна культура; академічне письмо; архітектоніка різних жанрів наукового дискурсу»; «Академічна комунікація. Культура наставництва»; «Менеджмент академічних, освітніх проектів»; «Академічна мовна особистість; академічне мистецтво»; «Формування основ академічної культури в закладах освіти»; «Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства»; «Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, освіти». 
  Під час роботи конференції були представлені наукові проекти науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», які реалізовані завдяки плідній співпраці з наступними факультетами та кафедрами: кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Наставництво в освіті дорослих» (кер. Л. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих член-кореспондент НАПН України); кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Українська мова у старших профільних класах»(кер. Л. Мацько, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України); кафедрою української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету з пpоблем медіакомпетентності майбутнього учителя-філолога «Медіакультура вчителя» (кер. О. Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри); з кафедрою культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Загальноукраїнським центром словникарства Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України з питань підготовки до ЗНО з використанням лінгвістичних ресурсів УМІФ НАН України (кер. М. Надутенко, кандидат філологічних наук); кафедрою базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету з питань допрофесійної підготовки обдарованої молоді (кер. О. Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач); кафедрою української літератури та народознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Етнокультурна компетентність учителя»; КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» «Організація курсів підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників»; Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» «Організація курсів підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних та науково-педагогічних працівників».
  Не залишилися поза увагою творчі проекти, які представили Навчально-науковий інститут культури і мистецтв (кр. О. Устименко-Косоріч, доктор педагогічних наук, професор, директор): ансамбль скрипалів під керівництвом Я. Петреску, аспіранта кафедри образотворчого мистецтва, мистецтвознавства та культурології; Навчальна культура учня початкової школи (кр. К. Діхнич, аспірантка, член науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» СумДПУ імені А. С. Макаренка); Навчальна культура учня (А. Муха, аспірантка кафедри фізики та методики навчання фізики); «Формування української мовнокомунікативної та ІКТ-компетентностей учнів» (учні 1 класу, учителі, директор Шосткинської спеціалізованої школи 1 ступеня № 13 м. Шостка В. Балицька; учні 1 класу, учителі, директор НВК «Гуцульщина» Рожнівський ліцей Івано-Франківської області Радиш О. Ю. координатор проекту, Жук М. В., завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
  На підсумковому засіданні учасники конференції обміркували основні напрямки роботи наступної Міжнародної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», яка відбудеться у 2020 році в Сумському педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, розглянули рішення схвалення діяльність науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, розробку і впровадження в культурно-освітній простір вищої школи спеціальних (елективних) курсів з академічної культури.
  Семеног Оленадоктор педагогічних наук, професор,завідувач кафедри української мови і літературиСумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка