Політика діяльності Кафедри ЮНЕСКОНеперервна професійна освіта ХХІ століття

Документ чинний. Редакція від 10.09.2021

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика діяльності (далі - Політика) встановлює основні принципи та правила, що регулюють діяльність Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» (далі – Кафедра ЮНЕСКО), яка прагне дотримуватися високих стандартів наукової, культурної та освітньої діяльності, відповідно до міжнародних норм та цінностей ЮНЕСКО. 

2. Сфера застосування та відповідність

2.1. Ця Політика діяльності поширюється на всіх членів Кафедри ЮНЕСКО, а також на будь-яких осіб чи організацій, які претендують на представництво інтересів Кафедри або стверджують про свою афіляцію з нею.

3. Масові заходи, проєкти, ініціативи, дослідницькі групи та інше.

3.1. Кафедра ЮНЕСКО не підтримує, не проводить і не бере участь у масових заходах, проєктах, ініціативах, дослідницьких групах та інших видах діяльності, що не затверджені керівництвом Кафедри ЮНЕСКО у щорічному переліку таких заходів та не оприлюдненому на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».
3.2. Будь-яка залученість Кафедри ЮНЕСКО до участі у таких заходах, проєктах або ініціативах без попереднього затвердження та оприлюднення на офіційному сайті Кафедри вважається порушенням цієї Політики. 

4. Використання атрибутів Кафедри ЮНЕСКО та іншої інформації

4.1. Використання логотипу, назви Кафедри ЮНЕСКО, офіційних бланків та інших матеріалів, що стосуються Кафедри, можливе лише за попередньою згодою керівництва Кафедри та відповідно до встановлених правил та процедур.

4.2. Будь-яке використання логотипу, назви Кафедри ЮНЕСКО, офіційних бланків або інших матеріалів без належного дозволу вважається порушенням цієї Політики та може призвести до відповідних наслідків згідно з чинним законодавством та міжнародними угодами.  

5. Забезпечення прозорості та відкритості

5.1. Кафедра ЮНЕСКО прагне забезпечити прозорість та відкритість своєї діяльності. Інформація щодо всіх офіційних заходів, проєктів, ініціатив, дослідницьких груп та інші пов'язані з Кафедрою ЮНЕСКО діяльності оприлюднюються на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО у відповідності до цієї Політики.
5.2. З метою забезпечення прозорості та відкритості, Кафедра ЮНЕСКО надає доступ до інформації про свою діяльність за запитом відповідно до встановлених процедур.

6. Відповідальність

6.1. Усі члени Кафедри зобов'язані дотримуватися цієї Політики та інших відповідних правил, встановлених Кафедрою ЮНЕСКО, а також відповідати за свою діяльність у межах компетенцій та обов'язків, покладених на них.
6.2. У разі порушення цієї Політики або інших правил, члени Кафедри ЮНЕСКО можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

7. Обмеження щодо використання атрибутів та представництва інтересів Кафедри ЮНЕСКО

7.1. Особам, які не є членами Кафедри ЮНЕСКО, забороняється використовувати атрибути Кафедри ЮНЕСКО, включаючи, але не обмежуючись, логотип, назву, символіку, офіційні документи, та інші матеріали, без попереднього дозволу керівництва Кафедри.
7.2. Особам, які не є членами Кафедри ЮНЕСКО, забороняється виступати від імені Кафедри ЮНЕСКО, представляти її інтереси або стверджувати, що вони мають право представляти Кафедру або діяти від її імені без попереднього дозволу керівництва Кафедри та оприлюднення такої згоди на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО.
7.3. Будь-яке використання атрибутів Кафедри ЮНЕСКО або спроби представляти її інтереси особами, які не є членами Кафедри ЮНЕСКО, без належного дозволу та оприлюднення згоди на офіційному сайті Кафедри, вважається порушенням цієї Політики та може мати правові наслідки згідно з чинним законодавством та міжнародними угодами.
7.4. У разі виявлення таких порушень, Кафедра ЮНЕСКО має право вжити всіх необхідних заходів для припинення незаконного використання атрибутів Кафедри або представництва її інтересів, включаючи, але не обмежуючись, звернення до правоохоронних органів, судових інстанцій та відповідних міжнародних організацій.

8.Членство в Кафедрі ЮНЕСКО

8.1. Членами Кафедри ЮНЕСКО можуть бути наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники експерти, студенти та інші особи, які мають відповідну кваліфікацію, досвід та інтерес у розвитку наукової, культурної та освітньої діяльності відповідно до місії та цінностей ЮНЕСКО.
8.2. Порядок прийому до членів Кафедри ЮНЕСКО, а також права та обов'язки членів Кафедри ЮНЕСКО визначаються відповідними внутрішніми правилами та регламентами, затвердженими керівництвом Кафедри ЮНЕСКО.
8.3. Членство в Кафедрі ЮНЕСКО може бути припинено за рішенням керівництва Кафедри у разі порушення членом Кафедри цієї Політики діяльності, інших внутрішніх правил та регламентів або у випадках, передбачених законодавством.
8.4. Членами Кафедри ЮНЕСКО можуть бути як громадяни країни, де розташована Кафедра, так і громадяни інших держав, за умови дотримання відповідних законодавчих вимог та міжнародних угод.
8.5. Члени Кафедри ЮНЕСКО зобов'язані активно співпрацювати з іншими членами Кафедри ЮНЕСКО, дотримуватися принципів академічної доброчесності, поваги до прав людини, культурної різноманітності та сприяти розвитку наукової, культурної та освітньої діяльності відповідно до місії та цінностей ЮНЕСКО.
8.6. Офіційні члени Кафедри ЮНЕСКО повинні бути оприлюднені на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО. Інформація про членів Кафедри має включати, але не обмежуватися, іменами, посадами, науковими ступенями та короткими біографічними відомостями. Оприлюднення такої інформації має на меті підтвердити офіційний статус члена Кафедри ЮНЕСКО, сприяти прозорості та відкритості діяльності Кафедри та забезпечити належний рівень взаємодії та співпраці між членами Кафедри та іншими зацікавленими сторонами.
8.7. Особи, які не пройшли відповідну процедуру прийому до членів Кафедри ЮНЕСКО та не були оприлюднені на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО, не вважаються членами та не мають права використовувати атрибути Кафедри ЮНЕСКО, представляти її інтереси, виступати від її імені або здійснювати інші дії, пов'язані з членством в Кафедрі ЮНЕСКО. Будь-які заяви або дії осіб, які не мають належного статусу члена Кафедри ЮНЕСКО, щодо свого представництва або членства в Кафедрі, вважаються недійсними та можуть мати правові наслідки згідно з чинним законодавством та міжнародними угодами.

9. Заключні положення

9.1. Ця Політика є обов'язковою для виконання усіма членами Кафедри ЮНЕСКО. Вона може бути змінена та доповнена відповідно до внутрішніх процедур Кафедри ЮНЕСКО та чинного законодавства.
9.2. У разі виникнення питань або суперечок, пов'язаних з тлумаченням або застосуванням цієї Політики, вони повинні бути вирішені шляхом консультацій та переговорів між зацікавленими сторонами, а при необхідності - шляхом звернення до компетентних органів або судових інстанцій.
9.3. Всі члени Кафедри ЮНЕСКО повинні бути ознайомлені з цією Політикою та дотримуватися її вимог у своїй діяльності.
9.4. Ця Політика затверджена рішенням керівництва Кафедри ЮНЕСКО, оприлюднена на офіційному сайті Кафедри ЮНЕСКО - вважається чинною та діючою.