Illustration

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

19.05.2017 08:00
Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» була співорганізатором Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з міжнародною участю «, яка відбулася 18 травня 2016 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Безпосередні організатори конференції – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника», кафедра інформатики університету.

 • читати далі

  Співорганізатори конференції: Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; науково-методичний центр «Формування національно-мовної особистості» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Рада молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Молодіжне наукове об’єднання «Пошук» Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського; науково-педагогічне товариство «Гаудеамус» Луцького педагогічного коледжу; Студентське наукове товариство Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; Сумське територіальне відділення Малої академії наук України. Усі заклади надіслали привітання, відео виступи або працювали по скапу.
  Мету заходу – обмін педагогічним досвідом щодо формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових, науково-методичних досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учителів-дослідників, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння щодо упровадження стандартів академічного письма та публікаційної етики.
  У пленарних і секційних засіданнях взяли участь 256 учасників: науковці, викладачі, вчителі загальноосвітніх шкіл, студенти, аспіранти, докторанти. Географія конференції: Суми, Київ, Рівне, Глухів, Вінниця, Умань, Бар Вінницької області, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Кропивницький, Слов'янськ. Узяли участь також студенти, аспіранти, докторанти, викладачі таких закладів: Рівненський державний гуманітарний університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Харківський національний університет внутрішніх справ України, КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Сумський державний університет, Машинобудівний коледж СумДУ, КЗ СОР Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумського територіального відділення Малої академії наук, Сумська філія ХНУВС, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», Сумський національний аграрний університет, Навчально-науковий Інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
  На пленарному засіданні відомими та молодими вченими було висвітлено такі проблеми: «Формування академічної культури майбутнього педагога-дослідника в контексті євроінтеграційних процесів: інтердисциплінарний аспект» (О.М. Семеног, Н. Пономаренко), «Випереджувальний пріоритет освіти і досліджень» (М.В. Жук), «Візуальна грамотність як елемент академічної культури» (Т.Л. Дєордіца), «Засоби комп'ютерної візуалізації у світлі формування академічної культури педагога-дослідника» (О.В. Семеніхіна, Д.С. Безуглий) та ін.
  Програма конференції передбачала роботу секцій за такими напрямами: традиції академічної культури в університетах України; проблеми академічної доброчесності в системі вищої освіти; шкільний кодекс доброчесності; наукова мовна культура дослідника; академічне письмо і публікаційна етика; бібліографічна культура дослідника; роль наставника у формуванні культури наукового спілкування; інформаційна культура дослідника; дослідження молодих науковців крізь призму академічної культури.
  У рамках проведення конференції було проведено низку заходів:
  1. Форум наукових товариств студентів ВНЗ «Молода наука – майбутнє України».2. Брифінг керівників наукових шкіл на тему «Академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар'єри молодого вченого».3. Майстер-клас «Мапа розуму (Mind Map): продуктивний засіб візуалізації знань» (Дєордіца Таяна-Лідія, доктор пед.н., проф. Глухівського національного університету імені Олександра Довженка).4. Майстер-клас для аспірантів «Наративні інструменти самопрезентації молодого науковця в академічному спілкуванні» (Вовк Мирослава Петрівна, доктор пед.н., головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).5. Вебінар «Тенденції розвитку докторської підготовки фахівців у галузі освіти в університетах світового класу» (Фаст Ольга Леонідівна, докторант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки).6. Семінар-практикум для керівників наукових робіт учнів-слухачів МАН з основ наукової мовної культури, академічної риторики, когнітивної графіки (Семеног Олена Миколаївна, доктор пед. наук, проф. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка).7. Семінар-конкурс виступів «Погляди Цицерона на академічне красномовство» (Герман Вікторія Василівна, кан. філ. наук, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка).8. Заняття для учнів, слухачів МАН з лексикографічної культури дослідника (Семеног Олена Миколаївна, доктор пед. наук, проф. Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка).9. Тренінг «Інформаційні ресурси та інформаційне забезпечення наукових досліджень: роль бібліотеки ВНЗ в передачі інформації» (бібліотека). Результати роботи конференції засвідчили, що академічна культура – це візитна картка кожного університету, це його «обличчя», репутація, імідж закладу, культура навчання, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, наукова мовна культура високої духовності, культура спілкування викладачів і студентів, моральна відповідальність за результати досягнень, культура толерантності та доброчесності. Формування академічної культури – це тривалий процес, який вимагає вироблення своїх інтелектуально-етичних норм усіма учасниками та прищеплення цінностей академічній спільноті.
  За підсумками проведення заходу підготовлено до друку збірник матеріалів «Академічна культура дослідника в освітньому просторі»/ за ред. О.М. Семеног, О.В. Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017.