Illustration

ПІДГОТОВКА ТРЕНЕРІВ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДТРИМУВАНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ПОЛЬЩІ: МОНОГРАФІЧНА ЛЕКЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ВЧЕНОГО

30.03.2021 09:00
З ініціативи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" 29 березня 2021 року було організовано монографічну лекцію доктора хабілітованого, професора кафедри праці та андрагогічної педагогіки Інституту педагогіки Академії спеціальної освіти Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) Яна Сікори.

 • читати далі

  Учасниками заходу виступили аспіранти, докторанти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту спеціальної педагогіки імені Миколи Ярмаченка НАПН України, викладачі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та ін.
  Лектор акцентував увагу на тому, що важливим пріоритетом Європейського Союзу і країн-членів, зокрема Польщі, залишається подолання маргіналізації та соціальної ізоляції людей особливими потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями. Означена проблема є ключовою в упровадженні політики соціальної справедливості, що забезпечує суспільну інклюзію осіб з особливим потребами у суспільному й виробничому середовищі, дозволяє залучити визначену категорію осіб до загального контексту суспільного життя.
  Дослідником аргументовано було доведено, що ефективним способом підтримки людей, яким загрожує маргіналізація на ринку праці, є підтримувана зайнятість. Ця форма зайнятості є основною формою роботи з особами з особливим потребами та іншими групами осіб, що перебувають у несприятливій ситуації. Саме тому важливо забезпечити відповідний професійний супровід адаптації відповідно до індивідуальних потреб бенефіціара, а також надання підтримки і співпраці з роботодавцем. Такий професійний супровід здійснює тренер праці, завданням якого є підготовка особи з особливими потребами до працевлаштування на вільному ринку праці, її підтримка на етапі професійної адаптації та співпраця з роботодавцем з метою отримання працевлаштування працівника. Ефективне виконання визначених професійних завдань вимагає відповідної методичної і практичної підготовки тренера праці.
  Дослідником було окреслено основні функції тренера праці, визначені його професійною діяльністю щодо підтримуваної зайнятості осіб з порушеннями інтелектуального розвитку; схарактеризовано компетентності тренера праці, пов’язані з професійною діяльністю щодо забезпечення підтримуваної зайнятості осіб з легкими інтелектуальними порушеннями; обґрунтовано й структуровано зміст професійно-педагогічної підготовки тренерів праці до потреб осіб з легкими інтелектуальними порушеннями; здійснено фокус-дослідження проблеми працевлаштування осіб з інтелектуальними порушеннями та виявлення умов організації виробничого середовища на підприємствах тощо.
  Важливим питанням у процесі підготовки тренерів праці для підтримуваної зайнятості є організація навчання цих фахівців. У наявній практиці домінуючою формою підготовки тренерів є навчання у системі неформальної освіти (англ. non-formal education) у вигляді курсів з різним рівнем представленого матеріалу. Основою для програмних рішень щодо змісту підготовки на цих курсах є зазвичай розроблений у рамках Європейського союзу підтримуваної зайнятості «Стандарт якості для надавачів послуг підтримуваної зайнятості». Недоліки системи підготовки тренерів ведуть до того, що інформальна освіта (informal education) становить важливий спосіб професійного вдосконалення і розвитку компетенцій тренера. Цікавим питанням у цьому контексті є спосіб вирішення означених проблем в окремих європейських країнах. Аналіз практичного досвіду у цій сфері вказує на різноманітність прийнятих рішень і відсутність уніфікованої системи професійної підготовки тренерів праці.
  Практичне використання результатів дослідницького пошуку пана Яна Сікори полягає у розробленні інструментарію для підтримки тренера праці у процесі формування виробничого середовища для потреб осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. З-поміж основних практико орієнтованих напрацювань – інструкції та контрольні списки, а також комунікативна модель взаємодії роботодавців, тренерів, осіб з інтелектуальними порушеннями на підприємстві у відповідному виробничому середовищі. Автором запропоновано оновлення змісту професійно-педагогічної підготовки тренерів праці до потреб осіб з інтелектуальними порушеннями з урахуванням спектру професійних функцій цих фахівців у сучасному суспільстві на основі досвіду Польщі. Доведено необхідність врегулювання їхнього професійного статусу та включення цієї кваліфікації до Інтегрованої системи кваліфікацій, яка у Польщі є доповненням до Європейської рамки кваліфікацій.
  Ідеї пана Яна Сікори є важливими для удосконалення досліджень молодих і досвідчених науковців, педагогів-практиків, які вивчають зарубіжний досвід організації навчання різних категорій дорослих, підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими на основі імплементації кращих взірців, ідей, освітньої практики зарубіжжя.